Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που αναμένουν να καταστούν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο του 2020. Σε αυτήν την περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη αυτών των υποψηφίων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, εφόσον επιλεχθούν, είναι η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους έως και το Σεπτέμβριο του 2020. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://masters.econ.uoi.gr από 28.05.2020 έως και 31.08.2020 επισυνάπτοντας υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους
1.    Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://econ.uoi.gr/ekpaideysi/metaptychiakes-spoydes/
2.    Βιογραφικό σημείωμα.
3.    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να φαίνεται και ο βαθμός πτυχίου [απαιτείται βαθμός πτυχίου τουλάχιστον έξι (6)]. Υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους, θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να φαίνεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έως την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους.
4.    Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου B2.

Επιπρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων
1.    Οι υποψήφιοι που έχουν τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά και το πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.
2.    Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά και το πιστοποιητικό καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας (πτυχίο από ελληνικό Πανεπιστήμιο ή κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας).

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (https://econ.uoi.gr/) ή να αποστείλουν email στο econmasters@uoi.gr.

 

Πατήστε  ΕΔΩ για την Προκήρυξη

Πατήστε  ΕΔΩ για την Αίτηση Υποψηφιότητας στο ΠΜΣ

 

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Όλους, Φοιτητές, Τρίτους εκτός πανεπιστημίου

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
prokiryxi-2020-2021.pdf
aitisi-ypopsifiotitas-sto-pms.docx


Εικόνες ανακοίνωσης