Κατατακτήριες εξετάσεις

  1. Εκπαίδευση
  2. Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος

Οι κατατακτήριες εξετάσεις δίνουν τη δυνατότητα εισαγωγής στο Τμήμα σε πτυχιούχους άλλων σχολών. Αφορούν τους αποφοίτους Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, οι οποίοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.

Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Για την εισαγωγή τους οι πτυχιούχοι εξετάζονται σε τρία μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι & ΙΙ
  2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι & ΙΙ
  3. Στατιστική Ι

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.