Πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  1. Τμήμα
  2. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

 

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, που θα διασφαλίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους, θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους και θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας που διασφαλίζουν:

1. Την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

2. Την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

3. Τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου.

4. Την προσέλκυση διδακτικού προσωπικού με ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας.

5. Τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

6. Την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ της διδασκαλίας και της έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της οικονομίας και κοινωνίας, όπως και των διεθνών πρακτικών.

7. Την παροχή προς τους φοιτητές ποιοτικών υποστηρικτικών, διοικητικών, και ηλεκτρονικών υπηρεσιών,

8. Τη διενέργεια της περιοδικής εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Τμήματος (www.econ.uoi.gr).  Αντίστοιχα η πολιτική ποιότητας του Iδρύματος είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (www.uoi.gr).

Με την δημοσιοποίηση και διάχυση της πολιτικής ποιότητας σε όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και στους φοιτητές του, το Τμήμα επιδιώκει και επιτυγχάνει την εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του, τις Επιτροπές και τα θεσμικά όργανα που συγκροτούν το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).