Πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  1. Τμήμα
  2. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η αποστολή του Τμήματος είναι διττή και αφορά στην:

  • καλλιέργεια και ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης
  • κατάρτιση οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Αναφορικά με την πρώτη στόχευση, το Τμήμα μεριμνά για την διαρκή ενημέρωση των φοιτητών/τριών αναφορικά με τις επιστημονικές εξελίξεις σε όλο τα φάσμα της οικονομικής επιστήμης. Επιδιώκει επίσης την παραγωγή και διάχυση επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας μέσα από διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, συμμετοχή φοιτητών/τριών και διδασκόντων σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγών και ερευνητικά προγράμματα, προσκλήσεις προς επιστήμονες άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων για ομιλίες σε θεματικές περιοχές αιχμής κτλ..

Σε σχέση με τη δεύτερη στόχευση, το Τμήμα ακολουθεί μια συστηματική πολιτική εξωστρέφειας και απρόσκοπτης ένταξης στην αγορά εργασίας μέσα από προγράμματα διεθνούς κινητικότητας (ERASMUS+) και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων (Πρακτική Άσκηση Φοιτητών) με σημαντικό και αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων φοιτητών και στις δύο περιπτώσεις. Οι πληροφορίες για τις συγκεκριμένες δράσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και κοινοποιούνται μέσω σχετικών ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Γενικά, το Τμήμα στοχεύει στην ουσιώδη και σφαιρική επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών/τριών με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού ικανού να αντιμετωπίσει τις σύνθετες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και της επιστημονικής έρευνας.

Αντικείμενο του ΠΠΣ του Τμήματος είναι η οικονομική θεωρία (Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Δημόσια Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομική Πολιτική, Οικονομική Μεγέθυνση κλπ), οι ποσοτικές μέθοδοι (Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία) και συναφή γνωστικά αντικείμενα (Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Πληροφορική) που διευρύνουν την παιδεία των φοιτητών και προάγουν τη διεπιστημονικότητα. Οι μέθοδοι διδασκαλίας των μαθημάτων συμβάλλουν στην εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στο σύγχρονο εργασιακό και ερευνητικό περιβάλλον.

Το ΠΠΣ επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με γνώμονα πάντοτε την κατάρτιση επιστημόνων και επαγγελματιών οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Η επικαιροποίησή του λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις στα επιμέρους ερευνητικά πεδία που θεραπεύει, τη διεπιστημονικότητα και την ανάδειξη νέων αντικειμένων. Παράλληλα, παρακολουθεί τις εξελίξεις των προγραμμάτων σπουδών συναφών τμημάτων της ημεδαπής και του εξωτερικού. Τέλος, τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ προσδιορίζονται σύμφωνα με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εφαρμόζονται στο Τμήμα με την κατά περίπτωση απαιτούμενη προσαρμογή. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος υπόκεινται σε ανασκόπηση και επικαιροποίηση, οι οποίες διενεργούνται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αυτές αποτυπώνονται στην ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος που συντάσσει η ΟΜΕΑ με βάση τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ.

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος επικοινωνείται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Τμήματος.