Αξιολόγηση τμήματος

  1. Τμήμα
  2. Αξιολόγηση

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Η τελευταία Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16 και 2016-17 συντάχθηκε το Μάιο του 2018 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών αξιολογήθηκε τον Ιανουάριο του 2014 σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Στην Εξωτερική Αξιολόγηση συμμετείχαν οι παρακάτω διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού:

  • Stergios B. Fotopoulos, Professor (Coordinator), Department of Finance and Management Science, Washington State University, USA
  • Giovanni Anania, Professor, Department of Economics, Statistics and Finance, University of Calabria, Italy
  • Costas Hadjiyiannis, Associate Professor, Department of Economics, University of Cyprus, Cyprus
  • George Saridakis, Professor, Small Business Research Centre, Business School, Kingston University.

Αξιολόγηση από προπτυχιακούς φοιτητές

Η αξιολόγηση των μαθημάτων και της διδασκαλίας αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού έργου του Τμήματος. Η αξιολόγηση των μαθημάτων και της διδασκαλίας πραγματοποιείται από τους φοιτητές, μέσω ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι τελευταίοι. Το ερωτηματολόγιο είναι αυτό που προσφέρει ως πρότυπο η ΑΔΙΠ στην ιστοσελίδα της.