1. Τμήμα
  2. Πιστοποίηση

Πιστοποίηση του τμήματος

Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, η οποία επικυρώθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πιστοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 με την ανώτερη διάκριση συμμόρφωσης “fully compliant” με τετραετή διάρκεια ισχύος, από 29-05-2020 έως 28-05-2024.

Η σημαντική αυτή πιστοποίηση χορηγήθηκε καθώς διαπιστώθηκε, μετά τη διενέργεια σχετικής διαδικασίας, ότι το ΠΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές (principles) του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων