Πρακτική άσκηση

Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, η πρακτική άσκηση είναι εγκεκριμένη προαιρετική εκπαιδευτική δραστηριότητα και έχει ενταχθεί στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα με δύο (2) ECTS τα οποία δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό αριθμό ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας δύο (2) μηνών.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Υπεύθυνη για την πρακτική άσκηση του Τμήματος είναι η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ) η οποία αποτελείται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Καθηγητή Νικόλαο Μυλωνίδη, τον Επίκουρο Καθηγητή Νικόλαο Τσακίρη (αναπληρωματικό επιστημονικό υπεύθυνο και τακτικό μέλος) και τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Παναγιώτου (τακτικό μέλος). Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Νταντάκας, ο Επίκουρος Καθηγητής Φάμπιο Αντωνίου και η Λέκτορας Αναστασία Λίτινα.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές του 3ου και 4ου έτους, καθώς και οι τελειόφοιτοι του Τμήματος. Οι φοιτητές που υποβάλουν αίτηση για πρακτική άσκηση επιλέγονται στη βάση των παρακάτω κριτηρίων: (i) αριθμός μαθημάτων στα οποία έχουν επιτυχώς εξεταστεί (Α) ως προς τον αριθμό των μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να έχουν εξεταστεί επιτυχώς εάν είχαν απόλυτα ομαλή φοίτηση βάσει του εξαμήνου σπουδών στο οποίο φοιτούν (Β), (ii) μέσος όρος βαθμολογίας στα έως την υποβολή της αίτησης επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα (Γ). Οι φοιτητές στη συνέχεια κατατάσσονται με βάση τον παρακάτω αλγόριθμο:

 

Μόρια = ((Α/Β) χ 10 χ 0,7) + (Γ χ 0,3)