Υπεύθυνοι  Έτους – Σύμβουλοι Σπουδών

  1. Εκπαίδευση
  2. Σύμβουλοι Σπουδών

3Σε κάθε έτος, ένας καθηγητής/καθηγήτρια του Τμήματος ορίζεται ως Υπεύθυνος Έτους – Σύμβουλος Σπουδών. Ο ρόλος του Υπευθύνου Έτους είναι υποστηρικτικός/συμβουλευτικός. Οι φοιτητές/-τριες μπορούν να απευθύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια ων σπουδών τους στον αντίστοιχο Υπεύθυνο Έτους προκειμένου να ενημερωθούν και να τον/την συμβουλευθούν σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους για μεταπτυχιακές σπουδές ή για επαγγελματική σταδιοδρομία. Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Έτους ενημερώνει και συμβουλεύει τους φοιτητές/-τριες σχετικά με:

  • το πρόγραμμα σπουδών, το αντικείμενο των μαθημάτων, τις προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση μαθημάτων,
  • την επιλογή κατευθύνσεων και μαθημάτων βάσει των ενδιαφερόντων του κάθε φοιτητή/φοιτήτριας,
  • την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων σχετικών με την επιτυχή πραγματοποίηση των σπουδών,
  • τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, την αγορά εργασίας,
  • άλλες σχετικές δράσεις (π.χ. πρακτική άσκηση, σεμινάρια, διαγωνισμοί, εθελοντισμός, κλπ) που συμβάλλουν στην καλλιέργεια γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Υπεύθυνοι Έτους για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 είναι οι: 

Α΄ έτος: Συμεωνίδης Σπυρίδων (Αναπληρωματική Σαλαμαλίκη Παρασκευή)
Β΄ έτος: Σίμος Θεόδωρος (Αναπληρωματικός Λογοθέτης Βασίλειος)
Γ΄ έτος: Αδάμ-Άδεμ Αντώνιος (Αναπληρωματικός Μυλωνίδης Νικόλαος)
Δ΄ έτος: Παναγιώτου Δημήτριος (Αναπληρωματικός Γκωλέτσης Γεώργιος)

 

Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τους Υπεύθυνους Έτους  στις ώρες γραφείου τους.