Εργαστήρια – Ερευνητικές Ομάδες

Στο Τμήμα λειτουργούν θεσμοθετημένα εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες με στόχο τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας και την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δράσεων των μελών του Τμήματος αλλά και συνεργασιών τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

  1. Έρευνα
  2. Εργαστήρια – Ερευνητικές Ομάδες

Θεσμοθετημένα εργαστήρια

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΟΚΠ)

Το εργαστήριο υποστηρίζει την έρευνα στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, της πολιτικής οικονομίας, της οικονομικής/αστικής/περιφερειακής ανάπτυξης, της οικονομικής μεγέθυνσης, των ανθρωπίνων πόρων, της βιομηχανικής οργάνωσης, των δημόσιων οικονομικών, των οικονομικών της υγείας και της εργασίας, των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΕΟΚΠ:

Εργαστήριο Επιχειρηματικών Οικονομικών και Αποφάσεων (Ε.Ε.Ο.Α.)

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά των επιχειρήσεων, την επιχειρηματικότητα, τη διοίκηση,
τα χρηματοοικονομικά, τα συστήματα αποφάσεων για την οικονομία και τη διοίκηση των επιχειρήσεων και την ανάλυση δεδομένων.

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών (ΕΕΠΥΟ)

Το εργαστήριο παρέχει βασική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής στο ευρύτερο πεδίο των οικονομικών επιστημών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το ΕΕΠΥΟ συνεργάζεται με διάφορους φορείς είτε συμμετέχοντας σε ερευνητικά έργα είτε συντονίζοντας σεμινάρια για τους φοιτητές/συνεργάτες του (ΕΛΣΤΑΤ, ΓΛΚ, ΕΕΤΑΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΥΣΣΑ, κα). Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΕΠΥΟ:

Ερευνητικές ομάδες