Εργαστήρια – Ερευνητικές Ομάδες

Στο Τμήμα λειτουργούν θεσμοθετημένα εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες με στόχο τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας και την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δράσεων των μελών του Τμήματος αλλά και συνεργασιών τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Θεσμοθετημένα εργαστήρια

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΟΚΠ)

Το εργαστήριο υποστηρίζει την έρευνα στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, της πολιτικής οικονομίας, της οικονομικής/αστικής/περιφερειακής ανάπτυξης, της οικονομικής μεγέθυνσης, των ανθρωπίνων πόρων, της βιομηχανικής οργάνωσης, των δημόσιων οικονομικών, των οικονομικών της υγείας και της εργασίας, των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΕΟΚΠ:

Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών (ΕΕΠΥΟ)

Το εργαστήριο παρέχει βασική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής στο ευρύτερο πεδίο των οικονομικών επιστημών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το ΕΕΠΥΟ συνεργάζεται με διάφορους φορείς είτε συμμετέχοντας σε ερευνητικά έργα είτε συντονίζοντας σεμινάρια για τους φοιτητές/συνεργάτες του (ΕΛΣΤΑΤ, ΓΛΚ, ΕΕΤΑΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΥΣΣΑ, κα). Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΕΠΥΟ:

Ερευνητικές ομάδες

Ομάδα Επιχειρηματικών Αναλύσεων και Αποφάσεων (Business Analysis and Decisions Group-BADEG)

Η BADEG (Ομάδα Eπιχειρηματικών Ανάλυσεων και Αποφάσεων) είναι μια πολυεπιστημονική ερευνητική ομάδα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η BADEG στοχεύει στη γεφύρωση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των σύγχρονων γνώσεων στα οικονομικά των επιχειρήσεων με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και των επιχειρήσεων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Οι ερευνητικές της δραστηριότητες εστιάζονται κυρίως σε τρεις αλληλοσυνδεόμενες κατευθύνσεις:

  1. Ανάλυση δεδομένων
  2. Οικονομικά των επιχειρήσεων / Χρηματοοικονομικά
  3. Επιχειρηματικότητα

Η BADEG εφαρμόζει μια σειρά τεχνικών για την ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών, τη μοντελοποίηση της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Έτσι, σχεδιάζονται αλγόριθμοι αναπτύσσονται και εφαρμόζονται και κατασκευάζονται εργαλεία για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων και τη βέλτιστη απόδοση των συντελεστών παραγωγής. Επιπλέον εφαρμόζονται μέθοδοι που βασίζονται σε δεδομένα για την εξαγωγή γνώσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι ερευνητικές δραστηριότητες της BADEG διερευνούν τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις οικονομικές αποφάσεις των οικονομικών μονάδων που λειτουργούν σε παγκοσμίως ολοκληρωμένες αγορές. Η BADEG διερευνά επίσης τους τομείς στους οποίους η χρηματοοικονομική λογιστική και η διoίκηση συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων για την αξιολόγηση των κινδύνων, τις επενδύσεις και τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Τέλος, η BADEG αξιοποιεί τόσο την ανάλυση της αγοράς όσο και των δεδομένων για να παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Δημιουργούνται νέα επιχειρηματικά μοντέλα και προσφέρονται στρατηγικές συμβουλές που ενσωματώνουν την καινοτομία ως βασικό στοιχείο για την επιτυχή παρουσία της στην αγορά.

Ιδρυτικά μέλη:

Καθηγητής Ν. Μυλωνίδης (nmylonid ΣΤΟ uoi.gr)

Eπικ. Καθηγητής Γ. Γκωλέτσης (goletsis ΣΤΟ uoi.gr)