Ερευνητική πολιτική

Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει εξελιχθεί, κατά την εικοσαετή ιστορία του, σε ποικίλα πεδία της οικονομικής επιστήμης . Κύριος στόχος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας, της διεπιστημονικότητας και της ανάπτυξης συνεργασιών με φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

(RePEc Rankings: Ελλάδα, Κόσμος)

 1. Έρευνα
 2. Ερευνητική Πολιτική

Ερευνητική Δραστηριότητα

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος, αναδεικνύεται μέσα από την ερευνητική παραγωγή των μελών ΔΕΠ και των επιστημονικών συνεργατών του Τμήματος, όπως αυτή αποτυπώνεται από

 1. τις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόμους και συνέδρια με κριτές,
 2. την υλοποίηση ανταγωνιστικών ερευνητικών-αναπτυξιακών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και
 3. τις παράλληλες επιστημονικές-ερευνητικές δράσεις και συνέργειες με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και κοινωνικούς φορείς.

Οι άξονες ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος εξειδικεύονται ως εξής:

Προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας μέσω της δημοσίευσης άρθρων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόμους και επιστημονικά συνέδρια κύρους.

Υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων μέσω της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα (π.χ. Horizon, Interreg, Erasmus+) και εθνικά έργα (π.χ. ΕΣΠΑ).

Σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης με τη συνεχή προσαρμογή του περιεχομένου των διδασκόμενων μαθημάτων στις νέες επιστημονικές εξελίξεις και τη συνάφεια των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών με τις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του. 

Συνεργασία με τους τοπικούς φορείς (δήμους, περιφέρεια) και κοινωνικούς εταίρους (πχ. ΟΕΒΕ, ΓΣΕΒΕ, φορείς της κοινωνίας των πολιτών) αλλά και το περιφερειακό τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας (μείωση ανεργίας, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, κλπ).

Προβολή επιστημονικού-ερευνητικού έργου μέσω ημερίδων, συνεδρίων και θερινών σχολείων που συστηματικά διοργανώνει το Τμήμα. Συγκεκριμένα, το Τμήμα διοργανώνει ανά διετία το διεθνές επιστημονικό συνέδριο International Meeting on Applied Economics and Finance και το Θερινό Σχολείο με διακεκριμένους προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς του εξωτερικού. Επίσης, ανά διαστήματα διοργανώνει ανοικτές ημερίδες με θέμα «Οικονομία & Κοινωνία». Τέλος, τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν με εισηγήσεις αλλά και ως μέλη επιστημονικών επιτροπών σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και fora προάγοντας την εξωστρέφεια και την εμβέλεια του Τμήματος.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος εστιάζει, κατά περίπτωση, στα εξής πεδία:

 • Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Ανάλυση
 • Μαθηματικά Οικονομικά και Οικονομετρία
 • Βιομηχανική Οργάνωση
 • Οικονομικά της Εργασίας
 • Δημόσια Οικονομικά
 • Οικονομική Μεγέθυνση
 • Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομετρία
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος
 • Διεθνές Εμπόριο
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Υπολογιστικά Οικονομικά
 • Οικονομική Ιστορία