Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δίδει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, καθώς επίσης και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

Σκοπός του ΜΔΕ είναι η εκπαίδευση οικονομολόγων οι οποίοι μέσω της έρευνας και της εξειδίκευσης αποκτούν βαθιά κατανόηση σύγχρονων θεμάτων της οικονομικής σκέψης. Οι φοιτητές, παράλληλα με τις γνώσεις που αποκτούν, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και βελτιώνουν τις αναλυτικές τους ικανότητες.

Το ΜΔΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004, και οι περίπου 250 μέχρι σήμερα απόφοιτοί του απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή συνέχισαν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη

Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι η παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας που προάγει την οικονομική επιστήμη. Το Διδακτορικό Πρόγραμμα προετοιμάζει υποψηφίους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή, και γενικότερα, ερευνητική σταδιοδρομία.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος προορίζονται να στελεχώσουν το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της χώρας και όχι μόνο.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

 

Διαδικασία Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να φαίνεται και ο βαθμός πτυχίου ή ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έως την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 3. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου B2.
 4. Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές (πτυχίο από ελληνικό Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας).
 5. Δύο συστατικές επιστολές.

 

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους:

Κατά την 1η περίοδο (Μάρτιος – Απρίλιος) μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν περάσει επιτυχώς τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου τους. Με βάση αυτά τα μαθήματα υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη αυτών των υποψηφίων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, εφόσον επιλεχθούν, είναι η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους έως και το Σεπτέμβριο του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους.

Η 2η περίοδος επιλογής υποψηφίων αφορά αποκλειστικά πτυχιούχους και λαμβάνει χώρα το Σεπτέμβριο και μόνο για τον αριθμό των θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί κατά την 1η περίοδο.

 

Η επιλογή γίνεται ως ακολούθως:

Για τους πτυχιούχους Πανεπιστημιακών τμημάτων, και εφόσον διαθέτουν επαρκή γνώση στη μικροοικονομική και μακροοικονομική (δηλαδή έχουν διδαχθεί τουλάχιστον δύο μαθήματα μικροοικονομικής και δύο μαθήματα μακροοικονομικής) και στις ποσοτικές μεθόδους (τουλάχιστον από ένα μάθημα σε μαθηματικά, στατιστική και οικονομετρία ή από ένα τουλάχιστον μάθημα σε μαθηματικά και δύο μαθήματα σε στατιστική ή από ένα μάθημα σε μαθηματικά και δύο μαθήματα σε οικονομετρία), η κατάταξη εισαγωγής τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθμός πτυχίου (τουλάχιστον 6): Βαρύτητα – 25%. Για αυτούς που επιλέγονται το Μάρτιο λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των περασμένων μαθημάτων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
 2. Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων μακροοικονομικής (τουλάχιστον δύο μαθήματα): Βαρύτητα – 15%.
 3. Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων μικροοικονομικής (τουλάχιστον δύο μαθήματα): Βαρύτητα – 15%.
 4. Μέσος όρος βαθμολογίας ποσοτικών μαθημάτων (τουλάχιστον από ένα μάθημα σε μαθηματικά, στατιστική και οικονομετρία ή από ένα τουλάχιστον μάθημα σε μαθηματικά και δύο μαθήματα σε στατιστική ή από ένα μάθημα σε μαθηματικά και δύο μαθήματα σε οικονομετρία): Βαρύτητα – 15%.
 5. Συνέντευξη (με άριστα το 10): Βαρύτητα – 30%.

 

Όσοι υποψήφιοι δεν διαθέτουν επαρκή γνώση σε ένα ή και σε περισσότερα από τα προαναφερθέντα μαθήματα είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε γραπτές εξετάσεις στα εν λόγω μαθήματα (με επακριβώς προσδιορισμένη ύλη από την επιτροπή). Σε αυτήν την περίπτωση ο βαθμός εξέτασης του κάθε μαθήματος συμπληρώνει το βαθμό που θα έχει ο κάθε υποψήφιος στο αντίστοιχο μάθημα.

Οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν βαθμολογία κάτω από 7,00/10,00 με βάση τα παραπάνω κριτήρια, δύναται να παραπεμφθούν, σε γραπτές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα από τα μαθήματα Μικροοικονομικής, Μακροοικονομικής και Ποσοτικών Μεθόδων (με επακριβώς προσδιορισμένη ύλη από την επιτροπή). Οι υποψήφιοι που παραπέμπονται σε εξετάσεις πρέπει να επιτύχουν βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) σε όλα τα εξετασμένα μαθήματα προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, μετά από την κατάταξή τους.

 Στην τελική κρίση συνυπολογίζονται και οι συστατικές επιστολές.

Α΄ Εξάμηνο

Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια 6 εβδομάδων (4 ώρες την εβδομάδα).

 • Μακροοικονομική Ι
 • Μακροοικονομική ΙΙ
 • Μικροοικονομικής Ι
 • Μικροοικονομική ΙΙ
 • Οικονομετρία Ι
 • Οικονομετρία ΙΙ
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

 

Β΄ Εξάμηνο (Επιλογή 6 μαθημάτων από τα παρακάτω)

Τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου είναι επιλογής. Κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει συνολικά 6 μαθήματα, από ένα σύνολο τουλάχιστον 10 μαθημάτων επιλογής. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια 6 εβδομάδων (4 ώρες την εβδομάδα). Τα μαθήματα επιλογής καθορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η πιο κάτω λίστα παρουσιάζει όλα τα πιθανά προσφερόμενα μαθήματα.

 • Διεθνές Εμπόριο
 • Οικονομικά της Εργασίας
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 • Δημόσια Οικονομικά
 • Οικονομική Μεγέθυνση
 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
 • Οικονομική Πολιτική
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Δυναμικά Οικονομικά
 • Ευφυείς Μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων
 • Mαθηματικά των χρηματαγορών
 • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
 • Οικονομική των Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος
 • Βιομηχανική Οργάνωση
 • Οικονομικά της Υγείας
 • Πειραματικά Οικονομικά
 • Πολιτική Οικονομία
 • Υπολογιστικά Οικονομικά
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Θεωρία Καταναλωτή
 • Στοχαστική Προσομοίωση
 • Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις

 

Γ΄ Εξάμηνο

Στο Γ’ εξάμηνο εκπονείται και υποστηρίζεται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία.

Στον τελικό μέσο όρος βαθμολογίας η Μεταπτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί σε 4 μαθήματα.