Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δίδει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Οικονομική Επιστήμη, καθώς επίσης και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ” (2023-2024)

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Οικονομική Επιστήμη» με δύο ειδικεύσεις: «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων» και  «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική».

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.  είναι η εμβάθυνση στις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής και οικονομετρικής ανάλυσης και στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας.Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται δια ζώσης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  26.05.2023 – 31.07.2023

Σημείωση: Υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση  έως 30/06/2023 και πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, θα κληθούν για συνέντευξη εντός της πρώτης εβδομάδας του Ιουλίου.

Για υποβολή  αιτήσεων πατήστε εδώ

Τμήμα Οικονομικών

Επιστημών 

Πανεπιστήμιο

Ιωαννίνων

——

 

ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ

——

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

3 εξάμηνα

——

ECTS: 90

 

——

On-line ΑΙΤΗΣΕΙΣ (26.05.2023 – 31.07.2023):

 

http://masters.econ.uoi.gr

Για υποβολή  αιτήσεων πατήστε εδώ

 

——

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΔΩ

 

 1. Εκπαίδευση
 2. Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Οικονομική Επιστήμη

Σκοπός του ΜΔΕ είναι η εκπαίδευση οικονομολόγων οι οποίοι μέσω της έρευνας και της εξειδίκευσης αποκτούν βαθιά κατανόηση σύγχρονων θεμάτων της οικονομικής σκέψης. Οι φοιτητές, παράλληλα με τις γνώσεις που αποκτούν, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και βελτιώνουν τις αναλυτικές τους ικανότητες.

Το ΜΔΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004, και οι περίπου 250 μέχρι σήμερα απόφοιτοί του απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή συνέχισαν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη

Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι η παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας που προάγει την οικονομική επιστήμη. Το Διδακτορικό Πρόγραμμα προετοιμάζει υποψηφίους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή, και γενικότερα, ερευνητική σταδιοδρομία.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος προορίζονται να στελεχώσουν το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της χώρας και όχι μόνο.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Οικονομική Επιστήμη

 

Διαδικασία Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση.
 2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν αναλυτική βαθμολογία στην οποία θα φαίνεται και ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έως την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Η αποδοχή των τελειοφοίτων στο Π.Μ.Σ. γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 3. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου B2.
 4. Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές (πτυχίο από ελληνικό Πανεπιστήμιο ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας).
 5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.

 

Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν:

 

 1. Βαθμός πτυχίου  (τουλάχιστον  6):  Βαρύτητα: 70%. Για  τους τελειόφοιτους λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των περασμένων μαθημάτων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
 2. Ατομική συνέντευξη (με άριστα το 10): Βαρύτητα: 30%.
 3. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου B2.
 4. Στην τελική κρίση συνυπολογίζονται και οι συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.

 

Η επιλογή γίνεται ως ακολούθως:

 

 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
 2. Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια.
 3. Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια και τους βαθμολογεί.
 4. Ιεραρχεί τους υποψηφίους βάσει της τελικής βαθμολογίας τους και προβαίνει στην τελική επιλογή.
 5. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

 

Όλοι οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. στην «Οικονομική Επιστήμη» θεωρούνται μεταπτυχιακοί υπότροφοι και απαλλάσσονται από την καταβολή τελών φοίτησης.

 

 

Α΄ Εξάμηνο

 

Τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά.

 • Μακροοικονομική Ι
 • Μακροοικονομική ΙΙ
 • Μικροοικονομική Ι
 • Μικροοικονομική ΙΙ
 • Οικονομετρία Ι
 • Οικονομετρία ΙΙ
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Ερευνητική Μεθοδολογία

 

 

 

Β΄ Εξάμηνο (Επιλογή 6 μαθημάτων από τα παρακάτω)

 

Κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν έξι (6) μαθήματα επιλογής της ειδίκευσης που έχουν επιλέξει. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές της ειδίκευσης «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων» πρέπει να επιλέξουν έξι (6) συνολικά μαθήματα από τα παρακάτω:

 

 • Μακροοικονομετρία
 • Μικροοικονομετρία
 • Υπολογιστικά Οικονομικά
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομετρία
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Ευφυείς Μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης
 • Πειραματικά Οικονομικά
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Δυναμικά Οικονομικά
 • Στοχαστική Προσομοίωση
 • Επιχειρησιακή Έρευνα & Λήψη Αποφάσεων
 • Μαθηματικά των Χρηματαγορών
 • Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
 • Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις
 • Οι φοιτητές της ειδίκευσης «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων» δύναται να επιλέξουν έως και δύο (2) μαθήματα επιλογής της ειδίκευσης «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική».

 

Οι φοιτητές της ειδίκευσης «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» πρέπει να επιλέξουν έξι (6) συνολικά μαθήματα από τα παρακάτω:

 

 • Διεθνές Εμπόριο
 • Οικονομικά της Εργασίας
 • Δημόσια Οικονομικά
 • Οικονομική Μεγέθυνση
 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
 • Οικονομική Πολιτική
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
 • Οικονομικά των Ανθρωπίνων Πόρων
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος
 • Βιομηχανική Οργάνωση
 • Οικονομικά της Υγείας
 • Πολιτική Οικονομία
 • Εφαρμοσμένη Οικονομική
 • Θεωρία Καταναλωτή
 • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Οι φοιτητές της ειδίκευσης «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» δύναται να επιλέξουν έως και δύο (2) μαθήματα επιλογής της ειδίκευσης «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων».

 

 

Γ΄ Εξάμηνο

Στο 3ο εξάμηνο εκπονείται και υποστηρίζεται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία.