Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Έχοντας υπόψη:

1.      τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,

2.      της αρίθμ.: 123024/Ζ1/06-10-2022 (Β’ 5220) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.»,

3.      τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΑ ́ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του N. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/τ.Α ́/23-09-2020),

4.      τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,

5.      της αρίθμ.: 5204/11-11-2021 (Β’ 5244) Υπουργικής Απόφασης «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ”»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών (Ε.Δ.Ι.Π) με τον αναπληρωτή του για τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού για ετήσια θητεία από 1-09-2024 έως 31-08-2025.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία την Δευτέρα 24-6-2024 από τις 10.00 έως τις 11.30.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ), η οποία συγκροτείται με επιμέλεια του Κοσμήτορα, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι στις 21-6-2024 ημέρα Παρασκευή και αποτελείται από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου έχουν όλα τα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση και δεν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Κοσμητεία της Σχολής μέχρι και την Τρίτη 28-5-2024, και ώρα 23:59 μμ με αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω email (otsapari@uoi.gr) και διαβιβάζονται στο ΟΔΕ.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή, την Τετάρτη 26-6-2024 από τις 10.00 έως τις 11.30.

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τον τρόπο διενέργειας των εκλογών, δηλαδή την ανακήρυξη των υποψηφίων, την ψηφοφορία, τον ορισμό αντιπροσώπου από τους υποψηφίους κλπ., εφαρμογή έχει η υπ΄ αριθμ 123024/Ζ1/6-10-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα Συλλογικά όργανα των ΑΕΙ (ΦΕΚ 5220/7-10-2022 Τ.Β’).

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί: (α) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, β) στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και γ) στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Θεόδωρος Σίμος

Καθηγητής


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Μέλη ΔΕΠ, Διοικητικό προσωπικό

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
edip-91vf469v7i-xeps.pdf
edip-aitisi-20241.docx


Εικόνες ανακοίνωσης