Ανακοινώνεται ότι η διάλεξη του μαθήματος «Μακροοικονομική Θεωρία Ι» της Παρασκευής 13/11/2020 θα πραγματοποιηθεί από τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Μυλωνίδη.

Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει στις 9:00 πμ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα να συνδεθούν μέσω της εφαρμογής MSTeams με τους προσωπικούς τους κωδικούς για τη συγκεκριμένη διάλεξη με τη χρήση του παρακάτω συνδέσμου (link):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODhhMTM3NjgtZmU4ZS00NjRiLWE5M2YtYjQyYmRlOTRiNzNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22757cea12-cd5d-4df7-93ca-b066f505af14%22%7d

 

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 13 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης