Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη του μαθήματος «Οικονομικές Εφαρμογές Υπολογιστικών Πακέτων» του 7ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00-17:00 με διδάσκουσα την κα. Παρασκευή Σαλαμαλίκη.
Ο σύνδεσμος (link) του μαθήματος στο MS Teams είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af994b29b036a4083b4d3440dff7e9592%40thread.tacv2/1601545485300?context=%7b%22Tid%22%3a%229d359b5f-6c86-4aaa-88b0-c9427be438de%22%2c%22Oid%22%3a%22dd44398c-6e73-469a-9ce0-635fa641fa94%22%7d

Το e-course του μαθήματος θα ενεργοποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης