Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην αρ. 61/26-5-2021 Συνέλευσή του, αποφάσισε ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνουν δεκτοί για κατάταξη κατόπιν εξετάσεων οι:
1. Στο Α΄ έτος (Α΄ εξάμηνο) πτυχιούχοι διετούς κύκλου σπουδών.
2. Στο Β΄ έτος (Γ΄ εξάμηνο) πτυχιούχοι ΑΕΙ ανεξαρτήτως πτυχίου.
3. Στο Β΄ έτος (Γ΄ εξάμηνο) οι κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά Σχολών.
4. Στο Β΄ έτος οι πτυχιούχοι υπέρ διετούς κύκλου σπουδών.
Οι πτυχιούχοι όλων των κατηγοριών θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα:
α) Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι & ΙΙ, β) Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι & ΙΙ και γ) Στατιστική Ι.
Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021, είτε από τους ίδιους του ενδιαφερομένους, είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α. Αίτηση του ενδιαφερομένου (Επισυνάπτεται)
β. Αντίγραφο Πτυχίου
Εφόσον το Πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, υποβάλλεται μαζί του και επίσημη μετάφραση και βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ I & II
Βασικές έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης. Εισαγωγή στη μικροοικονομική ανάλυση. Επίδραση των τιμών και του εισοδήματος στις ζητούμενες ποσότητες. Θεωρία των επιλογών του καταναλωτή. Οργάνωση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Θεωρία προσφοράς. Μορφές αγοράς. Ανάλυση αγορών των συντελεστών παραγωγής. Εισαγωγή στην οικονομική της ευημερίας. Πολιτική ανταγωνισμού και κλαδική πολιτική. Γενική ισορροπία.
 Εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση.
 Εθνικοί λογαριασμοί και προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος.
 Συνολική ζήτηση και δημοσιονομική πολιτική.
 Χρήμα, κεντρική τράπεζα και νομισματικό σύστημα.
 Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική σε κλειστή οικονομία.
 Συνολική προσφορά, επίπεδο τιμών και ταχύτητα προσαρμογής
 Ανεργία και πληθωρισμός.
 Βασικά χαρακτηριστικά οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ I & II
 Σύνολα.
 Σχέσεις-Συναρτήσεις.
 Πραγματικοί αριθμοί.
 Μετρικοί χώροι – Διανυσματικοί χώροι – Τοπολογική δομή του R.
 Διανύσματα.
 Μήτρες-Ορίζουσες-Συστήματα γραμμικών εξισώσεων.
 Τετραγωνικές μορφές – Ιδιοτιμές – Ιδιοδιανύσματα.
 Κυρτά σύνολα – Παραμετρική εξίσωση ευθείας – Υπερεπίπεδα.
 Εξισώσεις διαφορών πρώτου και ανώτερου βαθμού – Γραμμικά συστήματα εξισώσεων
διαφορών.
Βασικές έννοιες μαθηματικού λογισμού. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγοι –παραγώγιση. Εκθετικές, λογαριθμικές και τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Μελέτη συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής και οικονομικές εφαρμογές. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. Οικονομικές εφαρμογές ολοκληρωμάτων. Πολυώνυμα TAYLOR-McLAURIN. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερικές παράγωγοι, διαφορισιμότητα και παράγωγοι πολυμεταβλητών συναρτήσεων. Πεπλεγμένες συναρτήσεις. Εφαρμογές πεπλεγμένων συναρτήσεων σε προβλήματα συγκριτικής στατικής οικονομικής ανάλυσης. Μη δεσμευμένη και δεσμευμένη
βελτιστοποίηση. Οικονομικές εφαρμογές μη δεσμευμένης και δεσμευμένης βελτιστοποίησης.
3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
Περιγραφική Στατιστική. Παράμετροι θέσεως, διασποράς και μορφής μίας κατανομής. Πιθανότητες. Τυχαίες μεταβλητές. Μονομεταβλητές και πολυμεταβλητές κατανομές πιθανότητας. Μερικές γνωστές θεωρητικές κατανομές. Κατανομές δειγματοληψίας.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι & ΙΙ:
Βαθμολογητές: α) κα Τσάνη Στέλλα – Επίκουρη Καθηγήτρια και β) κ. Βασιλόπουλος Αχιλλέας –
Επίκουρος Καθηγητής.
Αναβαθμολογητής: κ. Παναγιώτου Δημήτριος – Αναπληρωτής Καθηγητής.
2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι & ΙΙ:
Βαθμολογητές: α) κ. Θεόδωρος Σίμος – Καθηγητής Α΄ βαθμίδας και β) κ. Σωφρονίδης Νικόλαος
– Καθηγητής Α΄ βαθμίδας.
Αναβαθμολογητής: κ. Συμεωνίδης Σπύρος – Καθηγητής Α΄ βαθμίδας.
3. Στατιστική Ι:
Βαθμολογητές: α) κ. Χατζηνικολάου Δημήτριος – Αναπληρωτής Καθηγητής και β) κ. Νταντάκας
Δημήτριος – Επίκουρος Καθηγητής.
Αναβαθμολογητής: κ. Συμεωνίδης Σπύρος – Καθηγητής Α΄ βαθμίδας.

Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων
1. Μυλωνίδης Νικόλαος – Καθηγητής (Πρόεδρος)
2. Αδάμ-Άδεμ Αντώνιος – Αναπληρωτής Καθηγητής
3. Τσακίρης Νικόλαος – Αναπληρωτής Καθηγητής
4. Καρανάτσης Κωνσταντίνος – Αναπληρωτής Καθηγητής
5. Μπένος Νικόλαος – Αναπληρωτής Καθηγητής
6. Σταυρακούδης Αθανάσιος – Αναπληρωτής Καθηγητής
7. Γκωλέτσης Γεώργιος – Αναπληρωτής Καθηγητής
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα
Τετάρτη. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων είναι το ακόλουθο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. Στατιστική Ι 9:30 – 11:30
2. Μαθηματικά για ΟικονομολόγουςΙ & ΙΙ 12:00 – 14:00
3. Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι & ΙΙ 14:30 – 16:30


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
katataktiries-2021-2022.pdf
a1-geniki-aitisi.docx


Εικόνες ανακοίνωσης