Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην  αρ. 81/07.06.2023 Συνέλευσή του, αποφάσισε ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025 θα γίνουν δεκτοί για κατάταξη στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν εξετάσεων και συγκεκριμένα:

1.     Στο Β΄ έτος (Γ΄ εξάμηνο) πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά Σχολών.

2.     Στο Α΄ έτος (Α΄ εξάμηνο) πτυχιούχοι διετούς κύκλου σπουδών.

Οι πτυχιούχοι όλων των κατηγοριών θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα:

α) Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι & ΙΙ

β) Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι & ΙΙ

γ) Στατιστική Ι

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024, είτε από τους ίδιους του ενδιαφερομένους, είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου

β. Αντίγραφο Πτυχίου

Εφόσον το Πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, υποβάλλεται μαζί του και επίσημη μετάφραση και βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   I & II

Βασικές έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης. Εισαγωγή στη μικροοικονομική ανάλυση. Επίδραση των τιμών και του εισοδήματος στις ζητούμενες ποσότητες. Θεωρία των επιλογών του καταναλωτή. Οργάνωση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Θεωρία προσφοράς. Μορφές αγοράς. Ανάλυση αγορών των συντελεστών παραγωγής. Εισαγωγή στην οικονομική της ευημερίας. Πολιτική ανταγωνισμού και κλαδική πολιτική. Γενική ισορροπία.

¨     Εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση.

¨     Εθνικοί λογαριασμοί και προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος.

¨     Συνολική ζήτηση και δημοσιονομική πολιτική.

¨     Χρήμα, κεντρική τράπεζα και νομισματικό σύστημα.

¨     Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική σε κλειστή οικονομία.

¨     Συνολική προσφορά, επίπεδο τιμών και ταχύτητα προσαρμογής

¨     Ανεργία και πληθωρισμός.

¨     Βασικά χαρακτηριστικά οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

 

2.     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ  I & II

¨     Σύνολα.

¨     Σχέσεις-Συναρτήσεις.

¨     Πραγματικοί αριθμοί.

¨     Μετρικοί χώροι – Διανυσματικοί χώροι – Τοπολογική δομή του R.

¨     Διανύσματα.

¨     Μήτρες-Ορίζουσες-Συστήματα γραμμικών εξισώσεων.

¨     Τετραγωνικές μορφές – Ιδιοτιμές – Ιδιοδιανύσματα.

¨     Κυρτά σύνολα – Παραμετρική εξίσωση ευθείας – Υπερεπίπεδα.

¨     Εξισώσεις διαφορών πρώτου και ανώτερου βαθμού – Γραμμικά συστήματα εξισώσεων διαφορών.

Βασικές έννοιες μαθηματικού λογισμού. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγοι – παραγώγιση. Εκθετικές, λογαριθμικές και τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Μελέτη συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής και οικονομικές εφαρμογές. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. Οικονομικές εφαρμογές ολοκληρωμάτων. Πολυώνυμα TAYLOR-McLAURIN. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερικές παράγωγοι, διαφορισιμότητα και παράγωγοι πολυμεταβλητών συναρτήσεων. Πεπλεγμένες συναρτήσεις. Εφαρμογές πεπλεγμένων συναρτήσεων σε προβλήματα συγκριτικής στατικής οικονομικής ανάλυσης. Μη δεσμευμένη και δεσμευμένη βελτιστοποίηση. Οικονομικές εφαρμογές μη δεσμευμένης και δεσμευμένης βελτιστοποίησης.

 

3.     ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

Περιγραφική Στατιστική. Παράμετροι θέσεως, διασποράς και μορφής μίας κατανομής. Πιθανότητες. Τυχαίες μεταβλητές.  Μονομεταβλητές και πολυμεταβλητές κατανομές πιθανότητας. Μερικές γνωστές θεωρητικές κατανομές. Κατανομές δειγματοληψίας.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι & ΙΙ:

Βαθμολογητές: α) κα Σαλαμαλίκη Παρασκευή – Επίκουρη Καθηγήτρια και β) κ. Καρανάτσης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Αναβαθμολογητής: κ. Μπεχλιούλης Αλέξανδρος –  Επίκουρος Καθηγητής.

2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι & ΙΙ:

Βαθμολογητές: α) κ. Συμεωνίδης Σπυρίδων – Καθηγητής Α΄ βαθμίδας και β) κ. Σωφρονίδης Νικόλαος – Καθηγητής Α΄ βαθμίδας.

Αναβαθμολογητής: κ. Δημήτριος Παναγιώτου – Αναπληρωτής Καθηγητής.

3. Στατιστική Ι:

Βαθμολογητές: α) κ. Συμεωνίδης Σπυρίδων – Καθηγητής Α΄ βαθμίδας και β) κ. Λογοθέτης Βασίλειος – Επίκουρος Καθηγητής.

Αναβαθμολογητής: κ. Γρηγοριάδης Βασίλειος– Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Σίμος Θεόδωρος – Καθηγητής (Πρόεδρος)
Μυλωνίδης Νικόλαος – Καθηγητής

Σαλαμαλίκη Παρασκευή – Επίκουρη Καθηγήτρια
Καρανάτσης Κωνσταντίνος – Αναπληρωτής Καθηγητής
Συμεωνίδης Σπυρίδων– Καθηγητής Α΄ βαθμίδας
Σωφρονίδης Νικόλαος – Καθηγητής Α΄ βαθμίδας
Λογοθέτης Βασίλειος – Επίκουρος Καθηγητής
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων είναι το ακόλουθο: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Στατιστική Ι                                                             9:30 – 11:30

2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι & ΙΙ                12:00 – 14:00

3. Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι & ΙΙ                            14:30 – 16:30

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Όλους

Σημαντική ημερομηνία: 1 Νοεμβρίου 2024

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
katataktiries-2024-2025-anakoinosi-aei.docx


Εικόνες ανακοίνωσης