ΑΠΟΦΑΣΗ του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν.4485/2017

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4485/2017

3.    Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 84 του Ν.4485/2017

4.    Την Υπουργική Απόφαση 153348/Ζ1/15-09-2017 – ΦΕΚ 3255/Β/15-09-2017

5.    Τις διατάξεις του άρθρου 1 & 3 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/3-8-2018, τ.Α΄)

6.    Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 18 του Ν.4559/2018

Αποφασίζουμε

Α. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, με διετή θητεία., ήτοι έως 31-08-2022, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία (κάλπη). Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα  Τετάρτη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος. Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, ως ημερομηνία της επαναληπτικής εκλογής μεταξύ των δύο πλειοψηφισάντων ορίζουμε την επόμενη, 11 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη, στον προαναφερόμενο τόπο ψηφοφορίας.

Β. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί κατά τις ώρες 11.00-15.00, σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν. Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.

Γ. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν στη Γραμματεία της Κοσμητείας, αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους Καθηγητές (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές Καθηγητές), που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, μέχρι ώρα 13.00 μ.μ. της 3ης Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη.

Δ. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι Καθηγητές Α ́ βαθμίδας και οι Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα, πλήρους απασχόλησης, εφόσον δεν συμπληρώνουν το ανώτατο όριο ηλικίας έως το πέρας της θητείας (31-08-2022). Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι κατέχουν άλλο αξίωμα μονοπρόσωπου οργάνου Α.Ε.Ι., εκτός αν είναι Διευθυντές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.ΤΕ.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Στο σώμα εκλεκτόρων επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.

Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.

Με εκτίμηση

Ο Κοσμήτορας

Σπυρίδων Συμεωνίδης

Καθηγητής

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Όλους

Σημαντική ημερομηνία: 10 Ιουνίου 2020

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης