Αναστολή σπουδών

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τη φοίτησή τους, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Η χρονική διάρκεια της διακοπής της φοίτησης δεν είναι υποχρεωτικά διετής άπαξ, αλλά είναι δυνατή η χορήγηση ετήσιων διακοπών φοίτησης, μεμονωμένα, και μέχρι του συνολικού ορίου των 2 ετών, (εφόσον δεν διαταράσσεται το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή).

Ενδείκνυται η διακοπή να είναι ετήσιας διάρκειας και όχι εξαμηνιαίας, ώστε να μη διαταράσσεται το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή και η μετέπειτα ένταξή του σε εξάμηνα.

Ο φοιτητής υποβάλλει (ηλεκτρονικά/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) αίτηση διακοπής φοίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμεί αρκεί να μην υπερβαίνουν τα τέσσερα (4) εξάμηνα (για τους εισακτέους μετά το 2021-2022) ή τα απαιτούμενα για τη λήψη του πτυχίου εξάμηνα (για τους εισακτέους πριν από το 2021-2022).

Η αίτηση κατατίθεται στην έναρξη κάθε εξαμήνου για το οποίο ζητείται η έναρξη της διακοπής και αρχίζει να ισχύει από την έναρξη του εξαμήνου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρής ασθένειας).

Η απόφαση διακοπής της φοίτησης εκδίδεται από την Κοσμητεία της Σχολής, μετά από γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, καθώς και των παροχών που απορρέουν από τη φοιτητική του ιδιότητα. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Με τη λήξη της διακοπής, ο φοιτητής επανέρχεται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατείχε πριν από τη διακοπή της φοίτησης.

Άρση της διακοπής φοίτησης πριν το εγκεκριμένο διάστημα είναι δυνατή με την ίδια ως άνω διαδικασία, μετά από αίτηση του φοιτητή στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και απόφαση Κοσμητείας χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του φοιτητή κατά την επάνοδό του, η άρση της διακοπής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέσο του εξαμήνου.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διακοπής φοίτησης οι φοιτητές/τριες που έχουν λάβει βεβαίωση σπουδών για το νέο ακαδημαϊκό έτος, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια). Σε περίπτωση που έχει δοθεί Βεβαίωση Σπουδών, η Κοσμητεία, προκειμένου να εκδώσει τη Βεβαίωση Διακοπής Φοίτησης, ζητάει την επιστροφή της και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα. Εάν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, τότε ζητείται κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία δηλώνεται ότι οφείλει να την αποσύρει.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες υποβάλλουν αίτηση διακοπής φοίτησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής τους.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
anastoli.docx
ypeythyni-dilosi-gia-diagrafi.doc


Εικόνες ανακοίνωσης