Σύμφωνα με το ΦΕΚ.2462/Β/16.11.2015 που αφορά τροποποίηση της με αρ. 207358/ΓΔ6/2014 (ΦΕΚ 3573/Β) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ».

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1)  κοινή αίτηση της αμοιβαίας μετεγγραφής υποβάλλεται από την 1η  έως και  την 20η Νοεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

2) Η διαδικασία μετεγγραφής ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εκδίδεται έως την 5η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

3) Η αμοιβαία μετεγγραφή δεν επιτρέπεται από και προς τα Πανεπιστήμια των Ν. Αττικής και Θεσσαλονίκης (Ν. 4274/2014 άρθρο 47 παρ. 5, ΦΕΚ 147 τ. Α’). Η αμοιβαία μετεγγραφή    πραγματοποιείται σε αντίστοιχα Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.

Υπενθυμίζεται ότι ο φοιτητής δεν μπορεί να εγγραφεί αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος. Πιο συγκεκριμένα oι φοιτητές σε Σχολές ή  Τμήματα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, δύνανται να αιτηθούν αμοιβαία μετεγγραφή  χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης,     εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου. Η αμοιβαία μετεγγραφή δεν επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 της με αριθμό  207358/ΓΔ6/2014 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται ότι η αμοιβαία μετεγγραφή  δύναται να πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η κοινή αίτηση της αμοιβαίας μετεγγραφής υποβάλλεται από την 1η  έως την 20η Νοεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.

2. Κοινή αίτηση των δύο ενδιαφερομένων φοιτητών για αμοιβαία μετεγγραφή, η οποία υποβάλλεται στις Αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων.

Διαδικασία έγκρισης

1. Η διαδικασία της αμοιβαίας μετεγγραφής ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του ΑΕΙ.

2. Η εγγραφή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από τις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων Υποδοχής, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης.

3. Η Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης υποχρεούται να αποστείλει υπηρεσιακά το φάκελο του φοιτητή, όπου περιλαμβάνεται και η βεβαίωση διαγραφής του.

Διαδικασία Αιτήσεων Θεραπείας.

Οι αιτούντες δικαιούνται να υποβάλλουν Αίτηση Θεραπείας εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποφάσεων.

Αναγνώριση μαθημάτων

Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Η εν λόγω διάταξη αναφέρει τα ακόλουθα: «Από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.

Η αναγνώριση των μαθημάτων πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης».


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
amoivaies-metegrafes-1.docx


Εικόνες ανακοίνωσης