Πρωτοετείς Φοιτητές – Σύνδεσμοι σύνδεσης (links) μαθημάτων Α΄ εξαμήνου

Οι πρωτοετείς φοιτητές, και έως την απόκτηση ακαδημαϊκού email από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μπορούν να παρακολουθούν τις διαδικτυακές διαλέξεις των μαθημάτων του Α΄ Εξαμήνου μέσω του προγράμματος πλοήγησης (browser) Google Chrome ή Microsoft Edge.

Οι σύνδεσμοι σύνδεσης (links) των μαθημάτων του Α΄ Εξαμήνου είναι οι εξής:

1.       Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0402de0325e34c3d9cfc9fc91ab1acee%40thread.tacv2/1601536742097?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22ab43b988-0cce-4941-90c3-75ee0d770da4%22%7d

2.       Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2de843cb9897493e9d1630b96e43979b%40thread.tacv2/1601530906493?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%227e7e5834-7407-486e-b486-ea3b15367c77%22%7d

3.       Στατιστική Ι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1e3ac737228c4023b3a423d923dc4f55%40thread.tacv2/1601550104574?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22b9787e8c-9a96-4350-bf15-0a19eb87bdc1%22%7d

4.       Μαθηματικά Ι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a08dd1a7068544725a0f85239e1546964%40thread.tacv2/1601623396377?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%224bd9767d-f8d4-492c-934a-ca4dead405ce%22%7d

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά το επισυναπτόμενο αρχείο στο οποίο παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο εισόδου στο MS Teams μέσω του προγράμματος πλοήγησης (browser) Google Chrome ή Microsoft Edge.  Ανακοίνωση για πρωτοετείς φοιτητές

Οδηγίες για συμμετοχή πρωτοετών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης


Εικόνες ανακοίνωσης