Η ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο διάστημα από την Πέμπτη 1 η
Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr .
Η διαδικασία της ταυτοποίησής είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να τους χορηγηθούν κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας. Για την πιστοποίηση της
ταυτοπροσωπίας τους, καλούνται οι εισακτέοι πρωτοετείς φοιτητές να καταθέσουν ή και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον
δικαιολογητικά:
1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.
2. Εκτυπωμένο το συμπληρωμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)
https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/
3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών
Δεδομένων (Α4) https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή
(δεν χρειάζεται επικύρωση).
5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Θα πρέπει να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες των Τμημάτων εισαγωγής τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τους τρόπους υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται συμπληρωματικά για την
ολοκλήρωση της εγγραφής, καθώς και για τις σχετικές προθεσμίες.
Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν,
χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Η κατάθεση δικαιολογητικών με αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου) θα πραγματοποιηθεί κατόπιν νέας Ανακοίνωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης