Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Αθηνά Μπουρτσάλα

Διεύθυνση Εταιρικής Ευθύνης Ομίλου| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. |
Τ: 210 7725113
│ www.helpe.gr
│ a.bourtsala@eko.gr


Εικόνες ανακοίνωσης