Η εξεταστέα ύλη καθώς και η προτεινόμενη βιβλιογραφία στα μαθήματα Μακροοικονομική Θεωρία, Μικροοικονομική Θεωρία και Ποσοτικές μέθοδοι είναι ως ακολούθως:

 

Μακροοικονομική Θεωρία

Εξεταστέα ύλη

1. Εθνικοί Λογαριασμοί. Βασικές μακροοικονομικές ταυτότητες

2. Η αγορά εμπορευμάτων και η καμπύλη IS.

3. Η αγορά χρήματος και η καμπύλη LM.

4 Το υπόδειγμα IS-LM. Συναθροιστική Ζήτηση.

5. Δημοσιονομική Πολιτική. Νομισματική Πολιτική.

6. Ανοικτή οικονομία. Το υπόδειγμα Mundell-Fleming.

7. Αγορά Εργασίας.

8. Συναθροιστική Προσφορά (Aggregate Supply).

9. Συναθροιστική Ζήτηση και Συναθροιστική Προσφορά. Το υπόδειγμα AS/AD.

10. Φυσικό ποσοστό ανεργίας, καμπύλη Phillips και μακροχρόνια καμπύλη Phillips.

11. Χρηματοδότηση Δημόσιου Χρέους. Ρικαρδιανή ισοδυναμία.

12. Το υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης Solow.

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

• A. Abel & B. Bernanke. Μακροοικονομική. Εκδόσεις Κριτική, 2001.

• Ο. Blanchard. Μακροοικονομική. Εκδόσεις Επίκεντρο, 2006.

• G. Mankiw. Μακροοικονομική. Εκδόσεις Gutenberg, 2003.

• B. Hillier. Μακροοικονομική Αντιπαράθεση, Εκδόσεις Gutenberg 1996.

 

Μικροοικονομική Θεωρία

Εξεταστέα ύλη

1.      Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης.

2.      Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της.

3.      Προσφορά, ζήτηση και οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

4.      Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσματικότητα των αγορών.

5.      Η θεωρία των επιλογών του καταναλωτή. Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας και Επιλογή. Προτιμήσεις και Χρησιμότητα. Αποτέλεσμα Εισοδήματος και Υποκατάστασης.

6.      Συναρτήσεις Παραγωγής.

7.      Το κόστος παραγωγής.

8.      Τέλειος Ανταγωνισμός.

9.      Μονοπώλιο.

10.  Ολιγοπώλιο.

11.  Μονοπωλιακός ανταγωνισμός.

12.  Φορολογία και Φορολογικό Σύστημα.

13.  Εξωτερικότητες.

14.  Δημόσια αγαθά και κοινόκτητοι φυσικοί πόροι.

15.  Οι αγορές των συντελεστών της παραγωγής.

16.  Γενική Ισορροπία και Ευημερία.

17.  Οικονομικά της πληροφόρησης.

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

·         Μικροοικονομική Θεωρία. Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, Nicholson, W., Εκδόσεις Κριτική.

·         Μικροοικονομική-Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, H. Varian, Εκδόσεις Κριτικής.

·         Μικροοικονομική. Besanko, D., and Braeutigam, R.R., Εκδόσεις Gutenberg.

 

Ποσοτικές Μέθοδοι

Εξεταστέα Ύλη

1.      Λογισμός μιας μεταβλητής.

a.      Συναρτήσεις στο R

b.      Γραμμικές συναρτήσεις

c.       Παράγωγος συνάρτησης

d.      Συνέχεια συνάρτησης

e.      Παράγωγοι συναρτήσεων για γραφήματα

f.        Μέγιστα και ελάχιστα

g.      Εφαρμογές στα οικονομικά

2.      Λογισμός πολλών μεταβλητών και θεωρία συνόλων.

a.      Σύνολα

b.      Ανοιχτά και κλειστά σύνολα

c.       Φραγμένα και συμπαγή σύνολα

d.      Συναρτήσεις στον Rn

e.      Γραμμικές συναρτήσεις στον Rn

f.        Τετραγωνικές μορφές

g.      Συνεχείς συναρτήσεις

h.      1-1 και επί συναρτήσεις

i.        Αντίστροφες συναρτήσεις

j.        Ολικό διαφορικό

k.       Κανόνας της αλυσίδας

l.        Παράγωγοι ανώτερης τάξης

m.    Πεπλεγμένες συναρτήσεις

n.      Ισοσταθμικές

3.      Γραμμική άλγεβρα.

a.      Θεωρία μητρών

b.      Ορίζουσες

4.      Βελτιστοποίηση.

a.      Μη δεσμευμένη (χωρίς περιορισμούς)

b.      Δεσμευμένη (με περιορισμούς)

c.       Ομογενείς και ομοθετικές συναρτήσεις

d.      Κοίλες και οιονεί-κοίλες συναρτήσεις

e.      Οικονομικές εφαρμογές μη δεσμευμένης και δεσμευμένης βελτιστοποίησης

f.        Στατιστική

g.      Πιθανότητες

5.      Κατανομές (διακριτές, συνεχείς, δειγματοληψίας).

6.      Σημειακή εκτίμηση και εκτίμηση με διάστημα.

7.      Έλεγχος υποθέσεων.

8.      Παλινδρόμηση.

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

·         Carl P. Simon and Lawrence Blume, Mathematics for Economists, W.W. Norton and Company, Inc.

·         Alpha C. Chiang, Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης, Κριτική.

·         David R. Anderson, Dennis J. Sweeney and Thomas A. Williams, Statistics for Business and Economics, South-Western Cengage learning.

·         Δημήτρης Χατζηνικολάου, Στατιστικη για Οικονομολογους, Β΄ έκδοση.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Όλους, Φοιτητές, Τρίτους εκτός πανεπιστημίου

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης