Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στις 27 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. με τη χρήση MS Teams.

O σύνδεσμος σύνδεσης στη σύσκεψη-ορκωμοσία είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc2YzJkYTAtMmE2YS00MmIyLTgwNmYtZmE4ZDBiZjg4ZTNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22757cea12-cd5d-4df7-93ca-b066f505af14%22%7d

Δείτε τις οδηγίες: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ-Ιούλιος 2021-Οδηγίες


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Όλους

Σημαντική ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2021

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης