Ο σύνδεσμος σύνδεσης (links) για το μάθημα Στατιστική Ι, του Α΄ Εξαμήνου, είναι ο εξής:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1e3ac737228c4023b3a423d923dc4f55%40thread.tacv2/1602497506858?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22b9787e8c-9a96-4350-bf15-0a19eb87bdc1%22%7d


Dimitris Hatzinikolaou, Associate Professor

University of Ioannina, Dept. of Economics

University Campus, 45110 Ioannina

Tel.: +30 26510 05925, Fax: +30 26510 05092

E-mail: dhatzini@uoi.gr

 

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης