Ανακοίνωση

υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στέγασης στις Φοιτητικές Κατοικίες του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Ιωάννινα (Φοιτητικές Κατοικίες εντός της
Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικές Εστίες Περιβλέπτου) και στην Άρτα ενεργών
προπτυχιακών φοιτητών/τριών, μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων
διδακτόρων παλαιότερων ετών (εισαχθέντες 2023-2024 και πριν) για το
ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
Οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και
υποψήφιοι διδάκτορες παλαιότερων ετών (εισαχθέντες 2023-2024 και πριν) μπορούν να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την παροχή
στέγασης στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το ακαδημαϊκό έτος
2024-2025, από την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 έως και την Παρασκευή 30 Αυγούστου
2024.
Ο σύνδεσμος ηλεκτρονικής υποβολής είναι ο ακόλουθος:
https://stegasi.merimna.uoi.gr/

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.
Όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών θα τις βρείτε στο σχετικό βίντεο: https://youtu.be/p76EpniBrlE
Στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε
να διαβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων ( kanonismos-leitoyrgias-foititikon-katoikion-pi-2023.pdf (uoi.gr) για να
ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής, καθώς και για το σύστημα
μοριοδότησης των αιτήσεων.
Πριν υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να έχετε υποβάλει τη φορολογική
δήλωση σας 2024.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Έντυπο Ενημέρωσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (θα το βρείτε
συνοδευτικά της ανακοίνωσης).
2. Α) Βεβαίωση σπουδών για τους/τις προπτυχιακούς φοιτητές/τριες, Β) Βεβαίωση εγγραφής
της Γραμματείας του Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, για τους/τις μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, Γ) Βεβαίωση της
Γραμματείας του οικείου Τμήματος, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία αποδοχής
τους από τη Συνέλευση του Τμήματος στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
για τους υποψήφιους διδάκτορες.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή. Το
πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρίμηνη ισχύ από την ημέρα κατάθεσης.
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Μία πρόσφατη έγχρωμη μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
6. Αντίγραφο της πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1):
α. Των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλεια. Σε περίπτωση διάστασης, η επιμέλεια
των παιδιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση, συνοδευόμενη και από
υπεύθυνη δήλωση για καταβολή ή όχι διατροφής τόσο στον/στην σύζυγο όσο και στα
παιδιά. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά φορολογικές δηλώσεις και των
δύο γονέων.
β. Του ίδιου του ενδιαφερόμενου εφόσον δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προσώπων που
συνοικούν και βαρύνουν τον φορολογούμενο γονέα.

7. Την τελευταία Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου των γονέων (Εκκαθαριστικό),
του ιδίου του ενδιαφερόμενου και των λοιπών εξαρτώμενων τέκνων εφόσον υποβάλλουν
φορολογική δήλωση.
8. Την Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών Υπόχρεου της πρόσφατης δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος των γονέων (Είναι διαθέσιμη στην ίδια σελίδα που εκτυπώνεται η δήλωση Ε1
και η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, στο κάτω μέρος του πίνακα).
9. Αντίγραφο τελευταίας βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των
γονέων, του ιδίου του ενδιαφερόμενου και των λοιπών εξαρτώμενων τέκνων (εφόσον
υποβάλλουν Ε9).
10. Βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων από όπου να αποδεικνύεται η ύπαρξη ειδικών λόγων,
που επικαλείται ο/η ενδιαφερόμενος/η για λήψη δωματίου στις Φοιτητικές Κατοικίες.
Στους ειδικούς λόγους συμπεριλαμβάνονται οικογενειακοί και κοινωνικοί λόγοι, όπως
πολυτεκνία, αδελφός/ή φοιτητής/τρια σε άλλο Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, απώλεια
γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου
του ενδιαφερόμενου ή της ενδιαφερομένης ή μελών της οικογένειας τους αλλά και
οικονομικοί λόγοι που συνδέονται με φαινόμενα φυσικών καταστροφών (σεισμός, φωτιά
κτλ). Στην περίπτωση επίκλησης λόγων υγείας του/της ενδιαφερόμενου/ης για λήψη
δωματίου στις Φοιτητικές Κατοικίες Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πρέπει να υποβάλλεται
σχετική βεβαίωση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), όπου θα
τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους.
Προσοχή:

Μην ξεκινήσετε την αίτησή σας εάν δεν έχετε διαθέσιμα όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Πριν ξεκινήσετε να συμπληρώνετε την αίτησή σας δείτε το βίντεο με τις οδηγίες.
Συμπληρώστε την αίτησή σας προσεκτικά, διότι αφού την οριστικοποιήσετε δεν μπορεί
να τροποποιηθεί κανένα στοιχείο της.
Οι ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Κύπριοι, υπήκοοι άλλων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αλλοδαποί και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, που φοιτούν σε Τμήματα
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εδρεύουν στα Ιωάννινα, υποβάλλουν αιτήσεις για
στέγαση στη Γραμματεία του ΔΙΚΕΠΠΕΕ «Σταύρος Νιάρχος», που διαχειρίζεται τον
Ξενώνα και τις Φοιτητικές Κατοικίες Φιλοξενίας, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651009132,
2651009142, e-mail: dikeppee.accom@uoi.gr
Πληροφορίες – διευκρινίσεις θα δίνονται τις καθημερινές 10.00 με 13.00 :
Για τις Φοιτητικές Κατοικίες στα Ιωάννινα εντός της Πανεπιστημιούπολης στα τηλέφωνα
2651005467, 2651005466, 2651005479, 2651005487 και στο e-mail : merimna@uoi.gr
Για τις Φοιτητικές Εστίες Περιβλέπτου στα Ιωάννινα στα τηλέφωνα 2651042051,
2651040220 και στο e-mail: fei@inedivim.gr
o Για τις Φοιτητικές Κατοικίες στην Άρτα στα τηλέφωνα 2681050515, 2681050328,
2681050326 και στο e-mail: merimna-arta@uoi.gr

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 4 Ιουνίου 2024

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης