Αγαπητοί φοιτητές,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου Erasmus+ (2021-2027),
κάθε φοιτητής, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, μπορεί πλέον να υλοποιήσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία (5 έως 30 ημέρες) συνδυάζοντάς την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα.

Αυτή η κινητικότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής σε Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας (ΚΑ131) – Blended Instensive Programmes (BIPs)

Πρόκειται για εντατικά προγράμματα σύντομης διάρκειας, που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαδικτυακής συνεργασίας.
Το κάθε πρόγραμμα έχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τα υφιστάμενα μαθήματα ή προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα συμμετέχοντα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική φυσική παρουσία, κατ’ελάχιστο 5 ημερών, η οποία συνδυάζεται με υποχρεωτική εικονική παρουσία (κάθε πρόγραμμα καθορίζει διαφορετική διάρκεια εικονικής παρουσίας) και απονέμει τουλάχιστον 3 μονάδες ECTS.

Ο μετακινούμενος φοιτητής λαμβάνει οικονομική επιχορήγηση από το Πανεπιστήμιο προέλευσης (στην συγκεκριμένη περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), ως εξής:

Για κινητικότητα μεταξύ 1-14 ημερών, 70 ευρώ/ημέρα
(Για παράδειγμα, αν ο φοιτητής συμμετάσχει σε ένα BIP διάρκειας 5 ημερών, θα λάβει 5*70 ευρώ καθώς επίσης και 140 ευρώ (2* 70 ευρώ) για τις δύο ημέρες ταξιδίου – προς και από τη χώρα υποδοχής).

Για φοιτητές που ανήκουν σε Ομάδες με λιγότερες Ευκαιρίες* ισχύουν επιπροσθέτως τα ακόλουθα:

(i) +100 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας
(ii) επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου (Ιωάννινα) και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας,
σύμφωνα με το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator, λαμβάνοντας υπόψη ότι για αποστάσεις
μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων: χορηγούνται 23 ευρώ ανά συμμετέχοντα
μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων: χορηγούνται 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα ή 210 ευρώ ανά συμμετέχοντα (σε περίπτωση πράσινης μετακίνησης)
μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων: χορηγούνται 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα ή 320 ευρώ ανά συμμετέχοντα (σε περίπτωση πράσινης μετακίνησης)
μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων: χορηγούνται 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα ή 410 ευρώ ανά συμμετέχοντα (σε περίπτωση πράσινης μετακίνησης)
μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων: χορηγούνται 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα ή 610 ευρώ ανά συμμετέχοντα (σε περίπτωση πράσινης μετακίνησης)
μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων: χορηγούνται 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων: χορηγούνται 1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Ως Πράσινη Μετακίνηση (Green Travel) ορίζεται το ταξίδι με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling). Οι φοιτητές που θα επιλέξουν πράσινη μετακίνηση, θα λάβουν έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.

* Για να ανήκει ένας φοιτητής σε Ομάδα με λιγότερες Ευκαιρίες θα πρέπει να πληροί ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω
(α) ή (β) κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια:

(α) το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.
(β) ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:
(i) o φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας, (ii) o φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος,
(iii) ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του, (iv) ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη),
(v) o φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, (vi) ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
(vii) ο φοιτητής έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, (viii) ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,
(ix) ο φοιτητής είναι Ρομά, (x) ο φοιτητής είναι πρόσφυγας.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας ότι ανακοινώσεις για προγράμματα BIP για τα οποία μπορούν να υποβάλουν αίτηση θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

 

 

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Facebook: Erasmus+ University of Ioannina
Instagram: @erasmus_uoi

Σχετικοί σύνδεσμοι:
https://piro.uoi.gr/erasmus/announcements

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης