Αυτό το email αποστέλλεται από τον Οργανισμό έρευνα και Επιμόρφωσης Νέων (OEKEN YouR.Edu), ο οποίος αποτελεί έναν νεανικό και καινοτόμο μη κυβερνητικό οργανισμό που στοχεύει στην διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και στην ισότητα ευκαιριών στους τομείς επαγγελματικής αποκατάστασης. Ο συγκεκριμένος οργανισμός δημιουργήθηκε από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης τα μέλη του οποίου προέρχονται από διαφορετικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και με διαφορετικά αντικείμενα επαγγελματικής ενασχόλησης.
Συγκεκριμένα, η ομάδα η Research & Development με επιστημονικό υπεύθυνο την κυρία Μαρκάκη Ειρήνη Δρ. Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, Διδάσκουσα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Ηρακλείου Κρήτης, αυτό το χρονικό διάστημα επιθυμεί να πραγματοποιήσει ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων, με σκοπό να εξετάσει τις γνώσεις και την εξοικείωση των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων αναφορικά με τα soft skills και ειδικότερα το βαθμό που θεωρούν ότι είναι απαραίτητα και χρήσιμα στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Με βάση τα αποτελέσματα που θα συλλεχθούν ο Οργανισμός Έρευνας και Επιμόρφωσης Νέων πρόκειται να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις αλλά και σεμινάρια με στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των soft skills. Απώτερος σκοπός είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των νέων αναφορικά με τα soft skills καθώς και η εξέλιξή τους τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

 

Σύνδεσμος ερωτηματολογίου: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2fLWHYwKPrz4CyBu6tW3J3qi1Br5ETlePj7fpCPQljjqT7A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης